Åpenhetsloven Kello AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Kello AS vil lage en årlig rapport, hvor vi redegjør for de vurderinger og funn som er funnet i aktsomhetsvurderingene. Den første rapporten skal avlegges innen 30.juni 2023.

Menneskerettighetene og Aktsomhetsvurderinger

Kello AS jobber systematisk med å sikre at selskapets retningslinjer samt gjeldende lovgivning og regler blir fulgt. Vår målsetning er at vi verken direkte eller indirekte skal bryte menneskerettighetene.  Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger, kartlegger vi egen virksomhet, forretningspartnere og våre leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som formål å ansvarlig gjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Kello AS følger «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv». Vi har en egen rutine for våre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører.

Etiske retningslinjer

Bedriften må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet. For at aktsomhetsvurderingene skal være effektive, bør prinsipper for ansvarlig næringsliv integreres i policy og styringssystemer. Ved Kello AS har bedriftens Styre vedtatt etiske retningslinjer,(link til denne her) Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi vil arbeide for å unngå, eller evt. å håndtere, negativ påvirkning forbundet med vår virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

Samarbeid med ansatte i underselskap

Hos Kello AS det tradisjon for et tett samarbeid med de ansatte i underselskapene. Dette er et systematisk arbeid over år gjennom dialog og informasjon, og drøftinger av ulike saker. Vi har jevnlige møter mellom partene hvor det diskuteres aktuelle tema og problemstillinger innenfor saker som bla.a. ikke-diskriminering, overtid, marked og økonomi. Arbeidet med Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderinger er også et arbeidsfelt hvor ansatte i underselskap blir inkludert og involvert.

Hvis du lurer på mer om Kello AS AS sin håndtering av Åpenhetsloven, kan du kontakte styrets leder Kjell Haugland på følgende e-post: kjell@hauglandgruppen.no  Henvendelsen må være skriftlig, og det må komme tydelig frem hvem som spør eller om man representerer en organisasjon eller virksomhet

Last ned og les rapporten